Rada Naukowa & Recenzenci

 

ISSN 2084-1043 (online) wersja referencyjna

RADA NAUKOWA

Tadeusz GADACZ (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Przewodniczący Rady
Seweryn BLANDZI (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
Stanisław CZERNIAK (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
Paweł DYBEL (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
Markus ENDERS (Uniwersytet we Fryburgu, Niemcy)
Jean GREISCH (Francuska Szkoła Wyższa w Paryżu)
Mustafa GÜNAY (Universytet Çukurova, Turcja)
Krzysztof KOSIOR (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Roger MELIN (Uniwersytet Dalarny, Falun, Szwecja)
Jacek MIGASIŃSKI (Uniwersytet Warszawski)
Asha MUKHERJEE (Uniwersytet Visva-Bharati, Śantiniketan, Indie)
Joachim PIECUCH (Uniwersytet Opolski)
Maria POPCZYK (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Chakravarthi RAM-PRASAD (Uniwersytet w Lancaster, Wielka Brytania)
Wojciech SADY (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Ludwig WENZLER (Uniwersytet we Fryburgu, Niemcy)
Adam WĘGRZECKI (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Zasady etyczne i prze­bieg pro­ce­dury recen­zyj­nej. Stosując się do zaleceń MNiSW, sformułowanych m.in. w bro­szu­rze Dobre prak­tyki w pro­ce­du­rach recen­zyj­nych w nauce, procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy (tak ze strony recenzenta, jak i autora artykułu). Sporządzenie recenzji powierzane jest specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję formularzu, zapewniającym przejrzystość i konkludywność wyrażanych przez recenzentów opinii. W przypadkach spornych Redakcja może powołać dodatkowych recenzentów. Lista recenzentów ogłaszana jest corocznie na naszej stronie internetowej (szczegóły na dole strony).

Nadsyłając tekst do Redakcji czasopisma „Argument: BPJ”, Autor deklaruje tym samym własne autorstwo, oryginalność tekstu, udostępnienie praw autorskich Redakcji, podaje informację nt. ewentualnych współautorów, a także dostosowuje swój tekst do standardów redakcyjnych (szczegóły w zakładce dla autorów). Ponadto nadesłanie tekstu do Redakcji czasopisma „Argument: BPJ” równoznaczne jest z wyrażeniem przez Autora zgody na poddanie jego pracy następującej procedurze, trwającej ok. 8 tygodni:

• Ocena formalna dokonywana przez Redakcję. Autor informowany jest o wstępnej akceptacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu.
• Nadanie artykułowi numeru redakcyjnego, który wykorzystywany jest w dalszych etapach procedury.
• Przekazanie anonimowego (tj. identyfikowanego według numeru) tekstu dwóm kompetentnym Recenzentom zewnętrznym. Recenzenci otrzymują zarazem formularz recenzyjny i zobowiązują się do tego, iż nie wykorzystają wiedzy na temat opiniowanego tekstu przed jego publikacją.
• Po otrzymaniu recenzji Redakcja informuje Autora o ich wyniku i przekazuje ewentualne uwagi lub sugestie służące udoskonaleniu tekstu (zwykle na poprawki autor ma 1 tydzień).
• Ogólna ocena artykułu zależy od tego, w jakim stopniu nadesłany tekst spełnia następujące kryteria: (1) tematyka pracy dobrze wpisuje się w profil pisma; (2) artykuł jest oryginalny, wnosi nowe spojrzenie na opisywany temat, pobudza do polemiki, może inspirować dalsze badania nad opisywanym tematem; (3) tekst jest interesujący, rzetelnie naświetla poruszane zagadnienia, dobrze wprowadza w omawianą problematykę, posiada walory dydaktyczne; (4) podana bibliografia jest wystarczająca, odwołuje się do najnowszych i najistotniejszych publikacji, koresponduje z treścią pracy; (5) artykuł jest napisany poprawnym stylem, właściwym publikacjom naukowym. Decyzja odnośnie złożonego tekstu może być następująca:

• „Akceptacja” – praca nadaje się do publikacji bez zmian lub po skorygowaniu drobnych usterek.
• „Akceptacja warunkowa” – praca nadaje się do publikacji po uprzednim przeredagowaniu jej, zgodnie z zaleceniami Recenzentów; nie jest wymagana powtórna recenzja, a jedynie akceptacja Redakcji.
• „Odrzucenie” – praca w obecnej postaci nie nadaje się do publikacji. Autor może przedłożyć swoją pracę ponownie, a Redakcja przekaże ją do recenzji pod warunkiem, że zostały wprowadzone gruntowne poprawki (zgodnie z zaleceniami Recenzentów lub Redakcji) i cały tekst został starannie przeredagowany.

• Jeśli Recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie poddaje weryfikacji językowej i edytorskiej.

 _________________________________________________________________________________________________

Lista Recenzentów publikowana jest co roku w grudniu.

RECENZENCI w 2014 r.
Artykuły rozpatrywane do druku przez redakcję czasopisma “Argument: Biannual Philosophical Journal” w roku 2014 ocenione zostały przez następujących recenzentów:
1. Ida BALWIERZ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2. Ankur BARUA, University of Cambridge (Wielka Brytania)
3. Andrzej CHMIELECKI, Uniwersytet Gdański
4. Karol CHROBAK, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
5. Jonathan EDELMANN, Mississippi State University (USA)
6. Jan Bernd ELPERT OMFCAP, Philosophisch-Theologische Hochschule Münster (Niemcy); European Academy of Science and Arts, Salzburg (Austria)
7. Elisa FRESCHI, Austrian Academy of Sciences, Wiedeń (Austria)
8. Paweł GRAF, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
9. Maria GOŁĘBIEWSKA, Polska Akademia Nauk, Warszawa
10. Włodzimierz HEFLIK, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
11. Elżbieta KAŁUSZYŃSKA, (emeritus) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn; IFiS PAN w Warszawie
12. Rajesh KASTURIRANGAN, National Institute of Advanced Studies, Bangalore (Indie)
13. Blanka KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Metropolitan University of Prague & Charles University (Czechy)
14. Jarosław MERECKI SDS, Pontificia Università Lateranense, Rzym (Włochy)
15. Alexus McLEOD, Colorado State University (USA)
16. Anna MICHALSKA, Polska Akademia Nauk, Warszawa
17. Janusz MIZERA, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
18. Marcel MUKADI SDS, Jordan University College (Tanzania)
19. Soumen MUKHERJEE, Presidency University, Kolkata (Indie)
20. Philip OBGONNA CMF, Imo State University Owerri (Nigeria), Jordan University College (Tanzania)
21. Adam OLECH, Akademia Jana Długosza, Częstochowa
22. Marek PEREK, Akademia Jana Długosza, Częstochowa
23. Jerzy POGONOWSKI, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
24. Tomasz PUCZYŁOWSKI, Uniwersytet Warszawski
25. Maksymilian ROSZYK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
26. Neela B. SAXENA, Nassau Community College, New York (USA)
27. Marcin SELINGER, Uniwersytet Wrocławski
28. Bartłomiej SKOWRON, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych i Artystów
29. Andrzej TARNOPOLSKI, Akademia Jana Długosza, Częstochowa
30. Ithamar THEODOR, University of Haifa (Izrael)
31. Irena TRZCIENIECKA-SCHNEIDER, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
32. Rafał URBANIAK, Uniwersytet Gdański oraz Ghent University (Belgia)
33. Jan WAWRZYNIAK, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
34. Maciej WOŹNICZKA, Akademia Jana Długosza, Częstochowa

Odsetek tekstów odrzuconych w roku 2014 w wyniku procesu recenzyjnego, opartego o zasadę dwustronnej anonimowości, wynosił ok. 45%.

__________________________________________________________________________________________

RECENZENCI w 2013 r.

1. Ida BALWIERZ,Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2. Bogdan BARAN, badacz niezależny, tłumacz, eseista i wydawca, Warszawa
3. Piotr BARTULA, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
4. Brian BLACK, Lancaster University (Wielka Brytania)
5. Seweryn BLANDZI, IFiS PAN, Warszawa
6. Wojciech BUCHNER, Akademia Ignatianum, Kraków
7. Mikel BURLEY, University of Leeds (Wielka Brytania)
8. Tabea DÖRFELT-MATHEY, Friedriech-Schiller-Universität Jena (Niemcy)
9. Janina FILEK, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
10. Manfred GAWLINA, niezależny badacz, Monachium (Niemcy)
11. Maria GOŁĘBIEWSKA, IFiS PAN, Warszawa
12. Joanna HAŃDEREK, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
13. Jarosław JAGIEŁŁO, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
14. Dariusz JURUŚ, Uniwersytet Śląski, Cieszyn
15. Marcin KARAS, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
16. Piotr KONIECZNY, Hanyang University (Korea Południowa)
17. Leszek KOPCIUCH, UMCS, Lublin
18. Iwona LORENC, Uniwersytet Warszawski
19. Asha MUKHERJEE, Visva-Bharati University (Indie)
20. Kamilla NAJDEK, Uniwersytet Warszawaki
21. Katarzyna PACHNIAK, Uniwersytet Warszawski
22. Piotr PASTERCZYK, Katolicki Uniwersytet Lubelski
23. Jarosław ROLEWSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
24. Piotr SKUDRZYK, Uniwersytet Śląski, Katowice
25. Paulina SOSNOWSKA, Uniwersytet Warszawski
26. Antonino SPINELLI, Eberhard Karls Universität Tübingen (Niemcy)
27. Rafał URBANIAK, Ghent University (Belgia) i Uniwersytet Gdański
28. Maria VENIERI, University of Crete (Grecja)
29. Hanna WOJTCZAK, Uniwersytet Śląski, Katowice

Odsetek tekstów odrzuconych w roku 2013 w wyniku procesu recenzyjnego, opartego o zasadę dwustronnej anonimowości, wynosił ok. 30%.

__________________________________________________________________________________________

RECENZENCI w 2012 r.
1. Sukla BASU, Visva-Bharati University, Śantiniketan (Indie)
2. Sanjukta DASGUPTA, Calcutta University (Indie)
3. Geraldine FORBES, State University of New York OSWEGO (USA)
4. Swati GANGULI, Visva-Bharati University, Śantiniketan (Indie)
5. Kris Van HEUCKELOM, Katholieke Universiteit, Leuven (Belgia)
6. Urszula IDZIAK, UJ, Kraków
7. Krzysztof JAKUBCZAK, UJ, Kraków
8. Ana JELNIKAR, Presidency University, Kalkuta (Indie)
9. Elżbieta KOŁDRZAK, UŁ, Łódź
10. Zbigniew KRÓL, IFiS PAN Warszawa
11. Krzysztof ŁAPIŃSKI, UW Warszawa
12. Halina MARLEWICZ, UJ, Kraków
13. Bijoy MUKHERJEE, Visva-Bharati, Śantiniketan (Indie)
14. Monika MURAWSKA, ASP Warszawa
15. Grzegorz NOWAK, UMCS, Lublin
16. Justyna NOWOTNIAK, SGH Warszawa
17. Jerzy OCHMANN, UJ Kraków
18. Viola PARENTE-ČAPKOVÁ, University of Turku (Finlandia)
19. Krzysztof PAWŁOWSKI, UJP II, Kraków
20 Gonzalo POZO-MARTIN, King’s College, Londyn (Wielka Brytania)
21. Małgorzata RADKIEWICZ, UJ, Kraków
22. Chakravarthi RAM-PRASAD, Lancaster University (Wielka Brytania)
23. Paulina SOSNOWSKA, UW, Warszawa
24. Antonino SPINELLI, Eberhard Karls Universität Tübingen (Niemcy)
25. Przemysław SZCZUREK, UWr, Wrocław
26. Marek SZYMAŃSKI, UMCS, Lublin
27. Hanna WOJTCZAK, UŚ, Katowice
28. Wojciech WROTKOWSKI, IFiS PAN, Warszawa
29. Katarzyna ZECHENTER, University College London (Wielka Brytania)
30. Bogdan ZEMANEK, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Odsetek tekstów odrzuconych w roku 2012 w wyniku procesu recenzyjnego, opartego o zasadę dwustronnej anonimowości, wynosił ok. 27%.

__________________________________________________________________________________________

RECENZENCI w 2011 r.
1.    Seweryn BLANDZI, IFiS PAN, Warszawa
2.    Paweł DYBEL, IFiS PAN, Warszawa
3.    Tadeusz GADACZ, UP, Kraków
4.    Katarzyna GURCZYŃSKA-SADY, UMCS, Lublin
5.    Maria GOŁĘBIEWSKA, IFiS PAN, Warszawa, U P-H, Siedlce
6.    Jarosław JAGIEŁŁO, UP JP II, Kraków
7.    Krzysztof JAKUBCZAK, UJ, Kraków
8.    Krzysztof KOSIOR, UMCS, Lublin
9.    Krzysztof MECH, UJ, Kraków
10.    Peter NILSSON, Dalarna University, Falun (Szwecja)
11.    Czesława PIECUCH, UP, Kraków
12.    Joachim PIECUCH, UO, Opole
13.    Jarosław ROLEWSKI, UMK, Toruń
14.    Wojciech SADY, UMCS, Lublin
15.    Marcin SELINGER, UWr, Wrocław
16.    Sven SELLMER, UAM, Poznań
17.    Rafał URBANIAK, UG, Gdańsk, Ghent University (Belgia) i Uniwersytet Gdański
18.    Hanna WOJTCZAK, UŚ, Katowice
Odsetek tekstów odrzuconych w roku 2011 w wyniku procesu recenzyjnego, opartego o zasadę dwustronnej anonimowości, wynosił 25%.